البته تماس

البته THO-یکشنبه 1
ĐC: 84/24A CMT8 خيابان بخش خدمت به عنوان یک بخش Ninh Kieu بخش می تواند تو شهر (کوچه 86، در سراسر كوچه رستوران فی طولانی 50 متر)
تلفن: 070.376.0252

البته THO-یکشنبه 2
ĐC: 172/16A لو برگزار می شود (نزدیک ترنسپاندر Ngoc دارچین)، بخش Loi آویزان dist Ninh Kieu می تواند تو شهر
تلفن: 093.9999.477

 

البته THANH
ĐC: 44 لو Loi بخش 1 هو چی مین Thanh
تلفن: 0947.222.97